The Disciplinary Revolution: Calvinism, Discipline, and State Power in Early Modern Europe

Body and Soul: Calvinism, Discipline, and State Power in Early Modern Europe

Sociological Theories of State Formation: Review and Critique

Twee eeue na die die Reformasie was sekerlik een van die stadiums in die geskiedenis wat staat en kerk die mees in mekaar verweef was. Meeste sosiolo het die politieke arena probeer verduidelik as gevolg van twee oorsake; die kapitalistiese beweging en die militere kompetisie. Met gevolg dat hulle geheel en al die derde motiverende faktor misgekyk het: die religieuse revolusie genaamd, Die Protestantse Reformasie.

Marxist Models: Class Relations or Exchange Relations?

Anderson sien die staat in terme van die sosio-ekonomiese klasse. Hy orden die staat daarvolgens. Wallerstein noem opsommend dat die opkoms van die staat in terme van ‘n gevolge ketting verstaan kan word. Verskillende rolle in die wereld ekonomie het gelei tot verskillende klasse strukture wat weer gelei het tot verskillende gemeenskappe.

Bellicist Explanations: The “Fiscal-Military Model”

Tilly is van mening dat oorlog die dryfkrag is agter staat vorming en transformasie van die staat. Hy is ook van mening dat die ekonomie ‘n groot impak het op die tipe strategies militere besluite wat geneem moet word.

Rethinking the Reformation: Religion and Politics in the Confessional Age

Tradisioneel word die Reformasie gesien as iets wat begin met Luther se 95stellings in 1517 en geeindig het met die Vredesverklaring by Augsberg in 1555, dit het ook hoofsaaklik gefokus op die suiwering van teologie.

The Confessionalization Paradigm: Periodization and Dynamics

Die tafel was gedek vir ‘n driehoekige stryd oor geloof en politieke grense tussen die Katolieke, Lutherane, en die Calviniste.

Die konfessionele paradigma was ‘n nuwe era wat die algemene kerk ingegaan het, dit was nie net ‘n periode vir die Reformasie nie, maar ook ‘n nuwe interpretasie van die nuwe moderne periode wat aangebreek het. Die nuwe era het gepoog om die kerk en staat met mekaar te vereenselwig via sosio-politiese lyne.

Daar was gepoog om te verstaan hoe die Reformasie in die tydsgees van die konfessionalisme bygedra het tot die geskiedenis in die lig van die uitbreiding van kommersiele kapitalisme en die moderne staat.

Confessionalization, Social-Disciplining, and State Formation

In die konfessionele paradigma gaan kerkbou en staatbou hand aan hand.

Die frase van die tyd was “religie is die band wat die samelewing by mekaar hou” (religio vincula societatis), die motiewe was nie aldag suiwer nie. Die terrotoriale kerkbou het ook as sulks politieke mag versterk wat weer sinspeel op die staatbou.

In Calvinistiese gebiede het die kerk meer outonomie gehad, maar lede van die magistraat het ook in die konsistorie (‘n Calvinistiese uitvindsel) gesit en saam met die ouderlinge die gemeente en gemeenskap bestuur. Dus wat die saamsmelting van kerk en staat voorloop.

Die Reformasie het ook onderrig gestimuleer. Reg oor Europa het Universiteite begin opduik om die kwaliteit van die kerk te verbeter.

Armoede verligting, onderwys en die regulasie van seksualiteit en die huwelik was verskriklik gemonitor deur die religeuse en siviele organisasies. Wat weer sinspeel op die dissiplinerende eienskappe van Calvinisme.

Calvinism and Social-Disciplining

Terwyl al drie (Katolieke, Lutherane, en die Calviniste) van die belydenisse dissipliene (religieuse en sosiale) voorskryf was dit Calvinisme wat dit met die grootste ywer en gevolge gedoen het.

Sentraal tot Calvinisme le die begrip van uitverkiesing en dit het gemaak, volgens Weber, dat die mens verslaaf geraak het om homself te vergeld en sy roeping uit te leef, en daardeur hard te werk en weelde en rykdom te vergader as manifestasie van God se genade aan die gelowige.

Calvyn het ook geglo dat spirituele groei plaasgevind het deur jouself oor te gee aan vrywillige diens en inwaardse dissipliene, en daardeur word ‘n natuurlike harmonie tussen moraliteit en begeerte gehandhaaf.

Calvinisme het dus ‘n nuwe etiek en leefwyse van self-dissipliene voorgestel.

Die sosiale aspek daarvan plaas ‘n groter verantwoordelikheid op die individu daardeur dat hy nie net vir sy eie saligheid verantwoordelik is nie maar ook die van saligheid (suiwerheid) van die hele kerk/gemeenskap. Elkeen het na homself gekyk, en almal het ook na almal gekyk. Puik vorm van sosiale manipulasie deur gebruik te maak van iets wat groot hoeveelhede gesag dra.

Rethinking State Theory: Foucault, Weber, and the Genealogy of Early Modern Governance

Michael Foucault and the King’s Body: Prolegomenon to a Theory of Early Modern Governance

Volgens Foucault rus die staat op verskillende sisteme van dissipliene en meganismes van beheer, en daardeur oefen dit dan verder beheer uit. Hy stel die sentralisasie van alle netwerke van mag en dominansie voor, maar stel voor dat dit beheer word eerder as wat nuwe sisteme van beheer en dominansie geskep word.

Snaaks genoeg, Foucault se manier van skryf was deurgaans annoniem. Al het hy homself teenoor sosiale probleme en sisteme uitgespreek het hy altyd die geskiedenis sonder ‘n subjek weergegee en boeke sonder gesigte geskryf.

Wat ons wel sal sien is dat die geskiedenis wel ‘n subjek het en nie annoniem kon geskied nie, en dat hierdie subjek ook ander subordineer.

Max Weber: The Protestant Ethic and the Spirit of the State

Weber is van mening dat die gees van kapitalisme sy wortels vind in die Reformasie en meer so in die teologie van die Calvinisme, spesifiek die teologie oor die uitverkiesing.

Weber noem ook dat die Calviniste nie tevrede was deurdat dissipliene net in die kerk toegepas was nie, en dit moes ook in die groter samelewing toegepas geword het. Een van die maniere wat die Calviniste gebruik het om hierdie doel te bewaarheid was deur die vorm van armoede verligting. Weber noem dat die Calviniste was wat eerste die wette rondom die armes gebruik het as instrument van die reg vir arbeids dissipliene.

‘n Tweede punt wat Weber uit wys is die spesiale band tussen asketiese Protestantisme en die politiese revolusie wat besig was.

Hy gaan verder deur te se dat die vooruitgang van die staat hoofsaaklik drie bene gehad het waarop dit gestaan het; sentralisasie, institusionalisering, en sosiale dissiplinering, en hy beklemtoon dat die laaste van hierdie drie aspekte die verreikendste effek gehad het.

Hierdie komplekse voorgeskrewe normes het gemaak dat die bourgeoisie van die samelewing hulself baie geinhibeer het en eerder deur strawwe sosiale klasse kompetisie uitgeleef het, wat gemaak het dat die laerklasse hulle optrede volg en later word almal so. ‘n Samelewing geinhibeer deur normes opgestel deur die geinhibeerde gedissiplineerde protistante bourgeoisie.

Summary and Synthesis: Confessionalization, Social Disciplining, and State Power

Discipline and Disciplinary Revolutions: Some Definitions and Distinctions

Ons kan onderskei tussen vier tiepes van dissipliene;

  • self-dissipliene (individueel en normatief)
  • regstellende-dissipliene (individueel en kooptief)
  • gemeenskaplike-dissipliene (sosiaal en normatief)
  • geregtilike en institusionele -dissipliene (sosiaal en kooptief)

Vanuit hierdie kan ons aflei dat die mees intense form van dissipliene is dus self-dissipliene omdat die reels geinternaliseer word en ook self gemonitor word.

Verder word daar gesuggereer dat die mees langdurendste dissipliene is die van sosiale karakter omdat dit deur die samelewing en die self gereguleer word.

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: The Religious Foundation of Worldly Asceticism

———————————————————————————————————————————-

The Religious Foundation of Worldly Asceticism

———————————————————————————————————————————-

————————–

Introduction

————————–

In history there have been four principal forms of ascetic Protestantism (in the sense of word here used): (1) Calvinism in the form which it assumed in the main area of its influence in Western Europe, especially in the seventeenth century; (2) Pietism…

Pietism first split off from the Calvinistic movement in England, and especially in Holland. It remained loosely connected with orthodoxy, shading off from it by imperceptible gradations, until at the end of the seventeenth century it was absorbed into Lutheranism under Spener’s leadership.

We are interested rather in the influence of those psychological sanctions which, originating in religious belief and the practice of religion, gave a direction to practical conduct and held the individual to it.

——————–

Calvinism

——————–

Now Calvinism5 was the faith6 over which the great political and cultural struggles of the sixteenth and seventeenth centuries were fought in the most highly developed countries, the Netherlands, England, and France. To it we shall hence turn first. At that time, and in general even to-day, the doctrine of predestination was considered its most characteristic dogma.

We cannot pass it by, and since to-day it can no longer be assumed as known to all educated men, we can best learn its content from the authoritative words of the Westminster Confession of 1647, which in this regard is simply repeated by both Independent and Baptist creeds.

“Though I may be sent to Hell for it, such a God will never command my respect”, was Milton’s well-known opinion of the doctrine.

Two paths leading to it were possible. The phenomenon of the religious sense of grace is combined, in the most active and passionate of those great worshippers which Christianity has produced again and again since Augustine, with the feeling of certainty that that grace is the sole product of an objective power, and not in the least to be attributed to personal worth.

With Calvin the decretum horribile is derived not, as with Luther, from religious experience, but from the logical necessity of his thought; therefore its importance increases with every increase in the logical consistency of that religious thought. The interest of it is solely in God, not in man; God does not exist for men, but men for the sake of God.13 All creation, including of course the fact, as it undoubtedly was for Calvin, that only a small proportion of men are chosen for eternal the religious foundations of worldly asceticism 59 grace, can have any meaning only as means to the glory and majesty of God. To apply earthly standards of justice to His sovereign decrees is meaningless and an insult to His Majesty,14 since He and He alone is free, i.e. is subject to no law. His decrees can only be understood by or even known to us in so far as it has been
His pleasure to reveal them. We can only hold to these fragments of eternal truth. Everything else, including the meaning of our individual destiny, is hidden in dark mystery which it would be both impossible to pierce and presumptuous to question.

To assume that human merit or guilt play a part in determining this destiny would be to think of God’s absolutely free decrees, which have been settled from eternity, as subject to change by human influence, an impossible contradiction.

The Father in heaven of the New Testament, so human and understanding, who rejoices over the repentance of a sinner as a woman over the lost piece of silver she has found, is gone. His place has been taken by a transcendental being, beyond the reach of human understanding, who with His quite incomprehensible decrees has decided the fate of every individual and regulated the tiniest details of the cosmos from eternity.15 God’s grace is, since His decrees cannot change, as impossible for those to whom He has granted it to lose as it is unattainable for those to whom He has denied it.

This, the complete elimination of salvation through the Church and the sacraments (which was in Lutheranism by no means developed to its final conclusions), was what formed the absolutely decisive difference from Catholicism.

There was not only no magical means of attaining the grace of God for those to whom God had decided to deny it, but no means whatever. Combined with the harsh doctrines of the absolute transcendentality of God and the corruption of everything the religious foundations of worldly asceticism 61 pertaining to the flesh, this inner isolation of the individual contains, on the one hand, the reason for the entirely negative attitude of Puritanism to all the sensuous and emotional elements in culture and in religion, because they are of no use toward salvation and promote sentimental illusions and idolatrous superstitions. Thus it provides a basis for a fundamental antagonism to sensuous culture of all kinds.

The means to a periodical discharge of the emotional sense of sin26 was done away with.

The same fear which drives the latter to every conceivable self-humiliation spurs the the religious foundations of worldly asceticism 63 former on to a restless and systematic struggle with life. Whence comes this difference?

In the first place it follows dogmatically.31 The world exists to serve the glorification of God and for that purpose alone. The elected Christian is in the world only to increase this glory of God by fulfilling His commandments to the best of his ability.

Brotherly love, since it may only be practised for the glory of God33 and not in the service of the flesh,34 is expressed in the first place in the fulfilment of the daily tasks given by the lex naturæ and in the process this fulfilment assumes a peculiarly objective and impersonal character, that of service in the interest of the rational organization of our social environment.

This makes labour in the service of impersonal social usefulness appear to promote the glory of God and hence to be willed by Him. The complete
64 the protestant ethic and the spirit of capitalism elimination of the theodicy problem and of all those questions about the meaning of the world and of life, which have tortured others, was as self-evident to the Puritan as, for quite different reasons, to the Jew, and even in a certain sense to all the nonmystical types of Christian religion.

For us the decisive problem is: How was this doctrine borne36 in an age to which the after-life was not only more important, but in many ways also more certain, than all the interests of life in this world?

…in order to attain that self-confidence intense worldly activity is recommended as the most suitable means.47 It and it alone disperses religious doubts and gives the certainty of grace. That worldly activity should be considered capable of this achievement, that it could, so to speak, be considered the most suitable means of counteracting feelings of religious anxiety, finds its explanation in the fundamental peculiarities of religious
feeling in the Reformed Church, which come most clearly to light in its differences from Lutheranism in the doctrine of justification by faith.

The religious believer can make himself sure of his state of grace either in that he feels himself to be the vessel of the Holy Spirit or the tool of the divine will. In the former case his religious life tends to mysticism and emotionalism, in the latter to ascetic action; Luther stood close to the former type, Calvinism belonged definitely to the latter. The Calvinist also wanted to be saved sola fide. But since Calvin viewed all pure feelings and emotions, no matter how exalted they might seem to be, with suspicion,51 faith had to be proved by its objective results in order to provide a
firm foundation for the certitudo salutis. It must be a fides efficax,52 the call to salvation an effectual calling (expression used in Savoy Declaration).

If we now ask further, by what fruits the Calvinist thought himself able to identify true faith? the answer is: by a type of Christian conduct which served to increase the glory of God.

Thus, however useless good works might be as a means of attaining salvation, for even the elect remain beings of the flesh, and everything they do falls infinitely short of divine standards, nevertheless, they are indispensable as a sign of election.60 They are the technical means, not of purchasing salvation, but of getting rid of the fear of damnation. In this sense they are occasionally referred to as directly necessary for salvation61 or the possessio salutis is made conditional on them.

In practice this means that God helps those who help themselves. 63 Thus the Calvinist, as it is sometimes put, himself creates64 his own salvation, or, as would be more correct, the conviction of it. But this creation cannot, as in Catholicism, consist in a gradual accumulation of individual good works to one’s credit, but rather in a systematic self-control which at every moment stands before the inexorable alternative, chosen or the religious foundations of worldly asceticism 69 damned. This brings us to a very important point in our investigation.

The God of Calvinism demanded of his believers not single good works, but a life of good works combined into a unified system.

The moral conduct of the average man was thus deprived of its planless and unsystematic character and subjected to a consistent method for conduct as a whole.

For only by a fundamental change in the whole meaning of life at every moment and in every action73 could the effects of grace the religious foundations of worldly asceticism 71 transforming a man from the status naturæ to the status gratiæ be proved.

It had developed a systematic method of rational conduct with the purpose of overcoming the status naturæ, to free man from the power of irrational impulses and his dependence on the world and on nature.

The Puritan, like every rational type of asceticism, tried to enable a man to maintain and act upon his constant motives, especially those which it taught him itself, against the emotions. In this formal psychological sense of the term it tried to make him into a personality. Contrary to many popular ideas, the end of this asceticism was to be able to lead an alert, intelligent life: the most urgent task the destruction of spontaneous, impulsive enjoyment, the most important means was to bring order into the conduct of its adherents.

Thus asceticism, the more strongly it gripped an individual, simply served to drive him farther away from everyday life, because the holiest task was definitely to surpass all worldly morality.

Sebastian Franck struck the central characteristic of this type of religion when he saw the significance of the Reformation in the fact that now every Christian had to be a monk all his life.

But in the course of its development Calvinism added something positive to this, the idea of the necessity of proving one’s faith in worldly activity.

On the other hand, the old mediæval (even ancient) idea of God’s book-keeping is carried by Bunyan to the characteristically tasteless extreme of comparing the relation of a sinner to his God with that of customer and shopkeeper. One who has once got into debt may well, by the product of all his virtuous acts, succeed in paying off the accumulated interest but never the principal.

The Lutheran faith thus left the spontaneous vitality of impulsive action and naïve emotion more nearly unchanged.

Hierdie hoofstuk is seker die hoofstuk van die boek wat die meeste dinge in my wakker gemaak het en gemaak het dat ek  die meeste dink oor my eie denke. Dit lê die Calvinisme mooi bloot asook die vroere Lutherisme, waarby ek meer aanklank vind. Weber se thesis hier maak baie sin oor hoekom die Calvinisme so groot rol speel in die instandhouding van Kapitalisme. Luther het Kapitalisme begin deur dit die roeping van elkeen te maak met sy vertaling van die Bybel in Duits en Calvyn het dit toe verder gevat deur sy fundamentele dogmatiese uitsprake oor die uitverkiesing en hoe die mens nie sy heil kan koop nie, maar vanuit dankbaarheid wel sy roeping ten volle moet uitleef. Met gevolg as jy nie jouself oor ‘n mik werk nie, leef jy nie volgens die wil van God nie, met gevolg jy is nie ‘n uitverkorene nie, met gevolg jy gaan nie hemel toe nie. ‘n Bose kringloop inderdaad. Sou nou werk elkeen homself flou al is daar eintlik geen manier om te weet of hy hemel toe gaan of nie. Luther le klem op geloof alleen, waar Calvyn weer die klem plaas op genade alleen. Die mens se dankbare antwoord op daardie genade is sy uitlewing van sy roeping. Waar die hele gedagte van asketisme inkom is dat dit deel vorm van die Protestantse beweging omdat dit enige magiese/mistieke kragte heeltemal wil teenwerk deur die mens te beroep om sy emosies onder beheer te hou en homself nie oor te laat aan sy natuurlike begeertes nie, want die mens is sondig en daarom moet die mens streef om die aandag te gee aan sy sondige natuur nie, maar eerder te streef na ‘n heeltemalle rasionele verstaan van God. Al is God onbegryplik vir die mens. Dit is egter belangrik om te onthou dat hierdie slegte vorm van Kapitalisme ‘n newe effek van die Reformasie is. Dit is nie ‘n intensionele deel daarvan nie. Tog wil ek myself meer by Luther as Calvyn skaar. Luther laat baie meer ruimte vir die spontane en emosionele kant van die mens waar Calvyn homself heeltemal asketies verklaar, rasioneel, sonder enige neigings na die natuurlike.

———————————————————————————————————————————-

Dit was dan The Religious Foundation of Worldly Asceticism

———————————————————————————————————————————-

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: Luther’s Conception of the Calling

——————————————————————————————–

Luther’s Conception of the Calling

——————————————————————————————–

Now it is unmistakable that even in the German word Beruf, and perhaps still more clearly in the English calling, a religious conception, that of a task set by God, is at least suggested.

if we trace the history of the word through the civilized languages, it appears that neither the predominantly Catholic peoples nor those of classical antiquity have possessed any expression of similar connotation for what we know as a calling (in the sense of a life-task, a definite field in which to work), while one has existed for all predominantly Protestant peoples.

Like the meaning of the word, the idea is new, a product of the Reformation.

The only way of living acceptably to God was not to surpass worldly morality in monastic asceticism, but solely through the fulfilment of the obligations imposed upon the individual by his position in the world. That was his calling.

The monastic life is not only quite devoid of value as a means of justification before God, but he also looks upon its renunciation of the duties of this world as the product of selfishness, withdrawing from temporal obligations. In contrast, labour in a calling appears to him as the outward expression of brotherly love.

However, this justification, which is evidently essentially scholastic, soon disappears again, and there remains, more and more strongly emphasized, the statement that the fulfilment of worldly duties is under all circumstances the only way to live acceptably to God.

The religious circles which today most  enthusiastically celebrate that great achievement of the Reformation are by no means friendly to capitalism in any sense. And Luther himself would, without doubt, have sharply repudiated any connection with a point of view like that of Franklin.

The pursuit of material gain beyond personal needs must thus appear as a symptom of lack of grace, and since it can apparently only be attained at the expense of others, directly reprehensible.

The individual should remain once and for all in the station and calling in which God had placed him, and should restrain his worldly activity within the limits imposed by his established station in life.

Thus for Luther the concept of the calling remained traditionalistic. His calling is something which man has to accept as a divine ordinance, to which he must adapt himself. This aspect outweighed the other idea which was also present, that work in the calling was a, or rather the, task set by God.

Thus, for the time being, the only ethical result was negative; worldly duties were no longer subordinated to ascetic ones; obedience to authority and the acceptance of things as they were, were preached.

A purely superficial glance shows that there is here (in Calvinism) quite a different relationship between the religious life and earthly activity than in either Catholicism or Lutheranism.

It was the power of religious influence, not alone, but more than anything else, which created the differences of which we are conscious to-day.

We shall thus have to admit that the cultural consequences of the Reformation were to a great extent, perhaps in the particular aspects with which we are dealing predominantly, unforeseen and even unwished-for results of the labours of the reformers. They were often far removed from or even in contradiction to all that they themselves thought to attain.

For we are merely attempting to clarify the part which religious forces have played in forming the developing web of our specifically worldly modern culture, in the complex interaction of innumerable different historical factors.

we only wish to ascertain whether and to what extent religious forces have taken part in the qualitative formation and the quantitative expansion of that spirit (the spirit of capitalism) over the world.

Weber probeer hier die saak uitmaak dat as gevolg van Luther se vertaling van die Bybel wat hy gemaak het en die woordjie roeping ‘n nuwe betekenis gegee het, heel onbewustelik, en so die nuwe manier van dink oor werk beinvloed het. Dat om jou roeping uit te voer ‘n manier is om God tevrede te stel en as jy nie jouself 100% daartoe commit om jou alles te gee vir jou werk nie, dan gee jy ook so nie jou alles vir God nie. Hierdie het gemaak dat met die Godsdiens wat die onderbou van die samelewing was dat die kapitalisme ‘n lelike en beheersende ding geraak het waaruit die mens nie kan ontsnap nie. Nou was dit nie meer kapitalisme wat die mens gedien het nie, maar die mens wat kapitalisme gedien het onder die dekmantel van Godsdiens. En dit was dan ook uitgebuit om mense so te verslaaf aan werk. Die mens kon later nie meer net terugsit en ontspan nie, want sodra jy ontspan minag jy die wil van God omdat jy nie jou roeping nakom nie. Eintlik ‘n baie bose manier van kyk na geloof. Maar daar moet besef word dat hierdie gladnie die doel van die Reformasie was nie, dit was bloot ‘n negatiewe byproduk wat onbewustelik gebeur het sonder dat dit die intensie van Luther was. Calvyn het egter die spyker verder in die kis ingeslaan, sonder Calvyn sou die Reformasie gladnie so sterk gewees het nie. Ons sal nou in die volgende hoofstukke kyk na die invloed van Calvinisme op die Kapitalisme.

——————————————————————————————–

Dit was dan Luther’s Conception of the Calling

——————————————————————————————–