Oorlog met Osmer: Die Inleiding

‘n Goeie bediening is nooit ‘n bediening waar slegs probleme opgelos moet word nie, dit is ‘n misterie wat langs gedwaal en verken moet word. Daar kan egter in hierdie misterie gedwaal en verken word met die nodige kennis en vaardighede om ons die weg te help vind.

Die kern van Osmer se benadering tot Praktiese Teologie bestaan uit vier vrae (wat bietjie min, asook beperkend, na my sin is). Hierdie vier vrae is;

Wat is aan die gebeur? (beskrywend, empiries)

Hier word inligting bymekaar gemaak wat help om patrone te identifiseer, asook dinamika wat afspeel in situasies en kontekste.

Hoekom is dit aan die gebeur? (interpretering)

Hier beroep die praktiese teoloog haarself op die teorie van kuns en wetenskap om beter te verstaan wat aan die gebeur is en ook om dit te verduidelik.

Wat moet eintlik aan die gebeur wees? (normatiewe)

Teologiese konsepte word gebruik om sitausies of kontekste te interpreteer, asook om etiese normes te konstrueer om riglyne vir terugvoer te vorm, en ook om te leer wat is goeie optrede.

1. Teologiese refleksie is nodig in die lig van wat ons van God weet, en van hoe ons dink God dalk kan optree in die situasie.

2. Etiese riglyne moet gevind word om die situasie te stuur sodat die gepaste strategie gevind kan word.

3. Daar moet gekyk word na die verlede en hede se praktyke rakende die onderwerp. Hoe het, en hoe, reageer die Christelike tradise tans met dit wat aan die gebeur is.

Hoe gaan daar reageer word? (pragmaties)

Strategie van aksie word beplan wat ‘n invloed sal he op die situasies wat aanneemlik sal wees, en daar word ook in ‘n reflekterende gesprek getree met die bevindings.

Wat belangrik is om te onthou is dat sisteme (kontekste) oop en dinamies is, en mekaar kan beinvloed. ‘n Prakties teologiese interpretasie is ‘n belangrike brug konsep. Dit skep ‘n brug tussen die subdissiplines van die akademiese praktiese teologie en tussen die akademie en die kerk. Dit vestig die aandag op die lewe waarin die bediening plaasvind. ‘n Praktiese teologiese perspektief maak potensieel ‘n nuwe paradigma oop wanneer daar oor gemeentelike leierskap gedink word.

‘n Belangrike konsep van ‘n hermeneutiese ervaring is om die soort interpreterende aktiwiteit te beskryf wat oop is vir ontmoeting en leer van iets nuut.

Richard Osmer's Four Tasts of Practical Theology
Richard Osmer’s Four Tasts of Practical Theology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *