Oorlog met Osmer: Die Beskrywende-Empiriese Taak: Priesterlike Luister

Om priesterlik te luister is ‘n aktiwiteit van die hele gemeenskap, nie net die ouderlinge nie. Om ‘n spiritualiteit van teenwoordigheid te handhaaf beteken om na ander se persoonlike verhoudings om te sien, asook om omstandighede en kulturele kontekste in ‘n meer formele en sistematiese manier te ondersoek.

Dit help om die verhouding tussen ‘n spiritualiteit van teenwoordigheid en die beskrywend-empiriese taak te konseptualiseer.

1. Informele teenwoordigheid het met alledaagse lewe te doen.

2. Semi-formele teenwoordigheid behels die gebruik van spesifieke metodes en aktiwiteite wat struktuur en reelmatigheid aan teenwoordigheid bied.

3. Formele teenwoordigheid het te make met situasies en kontekste deur empiriese navorsing.

Dus word gese dat daar op verskeie maniere geluister moet word na “wat is aan die gang?”.

Leierskap in ‘n gemeente wat konflik ervaar sal baat vind daarby om te probeer verstaan watter tiepe gemeentelike model die meeste in die gemeente aangehang word. Die leierskap het ‘n moeilike taak om die verskillende perspektiewe te verenig en steeds verstroue en respek te bou oor die hele spektrum.

Plek van aanbidding; So ‘n gemeente word primer as ‘n plek gesien waar die geestelike groei van die individu op die prys gestel word. Min klem word op gemeenskapsontwikkeling geplaas. Die ampsdraers en ‘n handjievol mense is in beheer van die gemeente.

Familie gemeente; ‘n Sterk klem word om familie bediening geplaas, en so moet daar ook ‘n gevoel van behoort geskep word. Kennis van hoe die gemeente funksioneer word deur die hele gemeente gedeel.

Gemeenskapsgemeente; ‘n Sterk klem word hier op die gemeenskap geplaas. Om ‘n diverse gemeenskap te verenig in die gemeente, beteken dat ‘n gevoel van gemeenskap belangriker is as kerklike tradisies. Klem word geplaas op deelname en toe-eiening van die gemeentelike programme en aksies.

Leierskapsgemeente; Hier bestaan die gemeente om ‘n impak in die gemeenskap te maak, eerder as om ‘n gevoel van gemeenskap te koester. Die dominee is gewoonlik op al die belangrike rade van die gemeenskap en speel die politieke spel om te verseker dat die gemeente invloed in die gemeenskap uitoefen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *